Thư viện

Thư viện

Thư viện

Thư viện
Máy Uster Afis Pro 2

Máy Uster Afis Pro 2

Máy Uster Tester 6

Máy Uster Tester 6

Máy Uster Jossi Vision Shield (for clean Cotton)

Máy Uster Jossi Vision Shield (for clean Cotton)

Máy Truzschler TS-T3

Máy Truzschler TS-T3

Dây chuyền 1

Dây chuyền 1

Dây chuyền 2

Dây chuyền 2

Dây chuyền 3

Dây chuyền 3

Dây chuyền 4

Dây chuyền 4

Dây chuyền 5

Dây chuyền 5

Dây chuyền 6

Dây chuyền 6

Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí